ONZE JAARREKENING 2022

ONS BELEIDSPLAN 2021

Beleidsplan JANUARI 2021 Channa Mereya Foundation

 • Achtergrond – Waarvoor Wij Staan

Het verhaal van stichting Channa Mereya Foundation (CMF) is een initiatief van Marieke Jansze, de voorzitter en oprichter van de stichting. Marieke wilde graag iets goeds bijdragen aan de wereld; iets goeds voor kinderen. En wat is er een betere bijdrage dan zeer arme kinderen een opleiding te geven, zodat zij op deze manier de mogelijkheid krijgen hun armoedige achtergrond definitief achter zich te kunnen laten?

Onze stichting wil in India een opvanghuis gaan realiseren, het land waar Marieke al sinds 1994 met grote regelmaat komt. Zij is gestart met het maken van gerichte verkenningsreizen voor dit plan in 2017. Inmiddels heeft zij 6 reizen hiertoe gemaakt, en heeft ze vele nieuwe contacten gelegd, nuttige informatie verzameld en diverse zaken in de steigers gezet.

Een van die contacten is de Tibetaanse monnik Jamyang, hij heeft opvanghuis ‘Tong Len’ from scratch aan heeft opgebouwd. Een opvanghuis speciaal voor kinderen uit sloppenwijken gevestigd in het dorpje Sarah, nabij de stad Dharamsala (bekend als de residentie van de Tibetaanse regering in ballingschap en de Dalai Lama), in het uiterste noorden van India (“Indian Himalayas”). Opvanghuis Tong Len omvat een hostel plus inmiddels ook een school. Op dit moment krijgen op deze plek ongeveer 120 kinderen huisvesting en 200 kinderen scholing.

In de tijd is er een vruchtbare samenwerking ontstaan met Tong Len; een vruchtbare samenwerking tussen Marieke en monnik Jamyang. Ons plan nu is een dependance van Tong Len te gaan realiseren, om zo nog meer kinderen opvang en de mogelijkheid tot scholing te bieden. Hiertoe kunnen we in eerste instantie dan aanhaken bij de opgebouwde structuur (inclusief de benodigde vergunningen) van Tong Len, in de tijd dat wij zelf de benodigde vergunningen in aanvraag hebben. Want ons doel is zelf spoedig ook de FCRA-registratie (Indiase vergunning) te verkrijgen. 

Ons huis wordt kleinschaliger van opzet dan Tong Len nu, en is daarmee bedoeld voor de meest kwetsbare kinderen; kinderen die meer aandacht dan gemiddeld nodig hebben, zoals kinderen zonder ouders of kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Het is gangbaar dat kinderen uit deze bevolkingsgroep voor het volgen van onderwijs verblijven in een opvang:

 • Omdat deze kinderen niet in een huis wonen maar leven in tenten van zeil in sloppenwijken; en dat is geen plek om te leren.
 • Omdat deze kinderen op deze wijze tevens vrijgesteld worden van de zware taken en invloeden thuis die nadelig kunnen werken op hun ontwikkeling.

De kinderen hebben overigens geen toegang tot normale scholen. En een kind uit de slums dat uiteindelijk de kans krijgt om naar school te gaan doet dat overigens alleen met nadrukkelijke toestemming en steun van de ouders.

We starten project ‘Dharamsala’ klein; met opvang van 5 tot 8 kinderen, met een beoogde groei naar 20 kinderen in 2025. We gaan werken met een volledig lokale staf.

 1. Missie en visie

Onze missie:      Het creëren en realiseren van een (opvang)huis voor arme kwetsbare kinderen in de Indiase Himalaya.

Onze visie:       Wij vinden dat alle kinderen op de wereld recht hebben op een veilige en zorgzame plek om op te groeien en de mogelijkheid krijgen om zich middels onderwijs te ontwikkelen.

Met een special awareness  op:  weeskinderen en meisjes.

Onze waarden: aandacht, verbinding, bestendigheid, professionaliteit en realiteitszin.

In onze oprichtingsstatuten (21/02/2020) hebben we dit als volgt verwoord; CMF heeft ten doel het bieden van duurzame hulp aan arme en meest kwetsbare kinderen uit de sloppenwijken van de armste landen in Azië (zoals bijvoorbeeld India, Nepal, Sri Lanka) en tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het faciliteren van onderwijs en het realiseren van een opvangtehuis bestemd voor kinderen uit de hiervoor genoemde sloppenwijken.

 1. Waar staan we op dit moment?
 • Infrastructuur Nederland:
 • Infrastructuur India:
  • Stabiele samenwerkingsrelatie met Jamyang, directeur van Tong Len, meerdere bezoeken ter plekke, plannen doorgesproken, regelmatig contact (ondanks de onmogelijkheid om nu te reizen)
 • Financieel:
  • Er zijn inmiddels diverse donaties gedaan, middels netwerk en publiciteit op LinkedIn. Tevens hebben veel mensen hebben hun interesse getoond om CMF te gaan ondersteunen
 1. Onze Ambities

Ingangsdatum 15-8-2020

PROJECT:

  •  de komende jaren zullen we ons richten op het project ‘Dharamsala’; het realiseren van een dependance van Tong Len waarmee de opvangcapaciteit voor de meest kwetsbare kinderen wordt uitgebreid.

FINANCIERING:

  • We richten ons op het werven van donateurs binnen onze zakelijke en persoonlijke netwerken.
  • Speciale aandacht gaat uit naar het werven van “Goede Vrienden van CMF”; donateurs die zich voor langere tijd voor een groter bedrag willen committeren en zich ook op bredere wijze betrokkenheid willen tonen voor CMF. We denken hierbij aan minimaal 35 Vrienden die EUR 500 per jaar willen bijdragen.
  • De afgelopen jaren hebben we een samenwerkingsrelatie opgebouwd met een groot vermogensfonds die de intentie heeft uitgesproken om de benodigde gebouwen te gaan financieren (nieuwbouw).
  • Daarnaast zullen we ons richten op andere vermogensfondsen.

ORGANISATIE:

 • Gegeven de ontwikkelingsfase waarin we nu verkeren kiezen we ervoor om te werken met een klein bestuur (3 bestuursleden). Zodra de activiteiten van de stichting toenemen zullen we overgaan tot het uitbreiden van het aantal portefeuilles / bestuursleden. Daarnaast willen we in de toekomst ook gebruik maken van andere vrijwilligers ter verdere ondersteuning (projectgroepen, ambassadeurs).

 COMMUNICATIE:

 • Communicatie gericht op het werven van nieuwe, en informeren en behouden van bestaande donateurs doen we persoonlijk in eigen netwerk, via LinkedIn en via de website (inclusief het schrijven van persoonlijke blogs)
 • Goede Vrienden van CMF ontvangen een periodieke nieuwsbrief.
 •  
 1. Stappenplan

2021

Beleidsplan, begroting en ANBI-aanvraag completeren

Fondsenwerving (Goede Vrienden van CMF, overige donateurs en vermogensfondsen)

Concretisering samenwerkingsrelatie met partner Tong Len in India

Concretisering samenwerkingsrelatie met vermogensfonds

Aanvraag van benodigde formaliteiten in India (FCRA)

Projectplan ‘Opening Huis in Dharamsala’

2022

Onderzoek naar concrete huisvestingsmogelijkheden

Selectie huisvesting

Verbouwing huis

Werving & selectie personeel

Selectie kinderen

Openen van het huis in Dharamsala

2023

Doorontwikkeling van het eerste huis in Dharamsala

Planvorming voor doorgroei op andere locaties

 1. Werkwijze

Het stichtingsbestuur richt zich vanuit Nederland op de organisatie, communicatie en fondsenwerving, ten behoeve van de realisatie van bovengenoemde doelstellingen in India. De voorzitter onderhoudt de contacten met India en is met enige regelmaat en voor langere tijd in India. De kosten van toekomstige en eerdere werkreizen neemt zij voor eigen rekening.

 1. Sterkte / zwakte-analyse

Sterktes;

 • Bestuur; klein, slagvaardig, professioneel, netwerk
 • India – veel kennis, uitgebreid netwerk, lange historie
 • Stabiele samenwerkingsrelatie met Jamyang en Tong Len, dat beschikt over expertise, kennis, ervaring en vergunningen (hij doet het al)
 • Duurzaam contact met vermogensfonds, dat intentie heeft uitgesproken te willen bijdragen aan financiering
 • Geduld – gedegen aanpak, gericht op daadwerkelijk en duurzaam resultaat
 • Betrokken, maar niet overdreven emotioneel

Zwaktes;

 • CMF is klein en verkeert nog in de opstartfase; we weten ongetwijfeld nog heel veel niet wat het vraagt om een opvanghuis op te starten en in stand te houden

Kansen;

 • Er zijn veel mogelijkheden om kinderen te helpen
 • In India is het mogelijk om tegen relatief lage kosten heel veel te kunnen betekenen

Bedreigingen;

 • Hoewel Marieke in staat is om regelmatig India te bezoeken betekent het hoe dan ook dat we veel op afstand zullen moeten regelen
 • De gelden worden lokaal niet of niet in overeenstemming met de doelstellingen van CMF besteed (doordat Tong Len als partij ‘ertussen’ zit).
 • We verzamelen niet genoeg geld in om het project te kunnen laten starten of te blijven steunen

Analyse; hoewel we ons realiseren dat de doelen die we onszelf hebben gesteld niet eenvoudig zijn, denken we dit door een combinatie van inzet, competenties, netwerk, realiteitszin en vooral veel gedrevenheid voor elkaar te krijgen.

 1. Financiën

Meerjarenbegroting

De kosten van het project vallen uiteen uit twee soorten, namelijk de opstart kosten van het huis enerzijds en de lopende kosten anderzijds. Bij de opstartkosten voor het huis gaat het met name om verbouw- en inrichtingskosten. Deze worden begroot op EUR 15.000 en zullen naar verwachting worden gemaakt in 2021/2022.

Daarnaast zijn er de lopende kosten (running costs). Op basis van de verkregen informatie denken we een goed beeld te hebben van de te maken kosten en schatten we deze in op EUR 17.500 per jaar.

 Bronnen van inkomsten

 • Goede Vrienden van CMF: iedere donateur doneert EUR 500 (committeert zich als sponsor voor minimaal 3 jaar); met 35 Goede Vrienden a EUR 500 wordt dit EUR 17.500.
 • Funding bij Nederlandse goede doelen, vermogensfondsen etc.
 1. Beloningsbeleid

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd. Onkosten worden niet gedeclareerd.

 1. Beheer en besteding van het vermogen
 • Zoals uit de meerjarenbegroting blijkt stelt de stichting zich ten doel om inkomsten te genereren om daarmee projecten, te beginnen het project ‘Dharamsala’ in India, te realiseren en blijvend te ondersteunen.
 • De omvang van het opgebouwde vermogen van onze stichting zal altijd in relatie staan tot de ambities van ons meerjarenplan en de daaraan gekoppelde meerjarenbegroting.
 • Het vermogen zal zodanig zijn dat we als stichting in staat zijn schommelingen in inkomsten op te vangen; we wensen een buffer aan te leggen van EUR 17.500 (1 jaarbijdrage/ kosten) om zo altijd de continuïteit te kunnen waarborgen.
 • We richten ons nadrukkelijk op het inrichten van een duurzame infrastructuur; wij verstrekken dus geen financiële steun voor het oplossen van ad hoc / persoonlijke problemen /individuele personen.
 • Op het moment dat onze stichting ophoudt te bestaan zal het op dat moment beschikbare vermogen volledig worden aangewend voor haar primaire doelstellingen; duurzame hulp bieden aan arme en meest kwetsbare kinderen die wonen in de sloppenwijken van India, Nepal en Sri Lanka, middels het faciliteren van huisvesting en onderwijs. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. Dit is tevens vastgelegd in onze statuten.

 Organisatiegegevens

KvK-nummer: 77 48 74 51

Fiscaal nummer (RSIN): 8610 22 907

Bankrekeningnummer: IBAN NL90 RABO 0364 9877 07

ANBI status: toegekend per 21-feb-2020

Email: info@channamereyafoundation.nl

Telefoon: 020 776 1163

 

 

 

Beleidsplan versie maart 2021

 

Logo Channa Mereya Foundation
HOME